Członek Komisji

prof. dr hab. Andrzej Jakubecki

Jakubecki Andrzej

Kierownik Katedry Postępowania cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, specjalista w zakresie postępowania cywilnego oraz prawa upadłościowego i układowego, sędzia Trybunału Konstytucyjnego oczekujący na złożenie ślubowania, prezes zarządu Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych.

Od 2003 r. przez 4 kadencje członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego. Członek rad programowych czasopism: Rejent, Przegląd Prawa Egzekucyjnego, Przegląd Prawa Handlowego, Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Stały recenzent czasopisma Polski Proces Cywilny. Autor wielu publikacji z zakresu prawa postępowania cywilnego, prawa cywilnego materialnego i handlowego. Jest autorem ponad 100 publikacji.