Członek Komisji

r.pr. prof. dr hab. Rafał Stankiewicz

Stankiewicz Rafał

Pracownik Instytutu Nauk Prawno-Administracyjnych WPiA UW. Absolwent studiów prawniczych, ekonomicznych i politologicznych na Uniwersytecie Warszawskim. Prowadził badania naukowe na uniwersytetach w Wielkiej Brytanii, Holandii i Niemczech.
Specjalista w zakresie prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego, publicznego prawa gospodarczego oraz prawa Unii Europejskiej.
Członek European Law Institute w Wiedniu.
Członek Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych przy Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Wiceprezes Fundacji Ochrony Konkurencji i Regulacji Sektorowej „Ius Publicum”.

W 2004 r. uzyskał uprawnienia radcy prawnego. Prowadzi praktykę prawniczą w kancelarii jako partner zarządzający.
Od 2013 r. pełni funkcję członka Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie oraz członka Krajowej Rady Radców Prawnych (obecnie druga kadencja). Nieprzerwanie od 2011 r. członek komisji egzaminu radcowskiego (w tym kilkukrotnie wiceprzewodniczący komisji).
Od stycznia 2016 r. pełni funkcję Kierownika Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych.
Członek Rady Naukowej Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego. Członek Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Jest autorem ponad 170 publikacji naukowych, w tym 3 monografii naukowych. Współautor i współredaktor szeregu komentarzy prawniczych, w tym komentarzy do ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów i innych. Współautor Systemu Prawa Administracyjnego oraz Systemu Prawa Prywatnego. Posiada w swoim dorobku również szereg publikacji międzynarodowych.
Zasiada w Radzie Naukowej czasopisma „Radca Prawny. Zeszyty Naukowe” oraz „Wrocławskie Studia Erazmiańskie”.
Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Stowarzyszenia Prawa Konkurencji oraz Grupy Polskiej Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ILA).
Arbiter ad hoc Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej.