Polityka prywatności

Polityka prywatności

Serwis „komisjakodyfikacyjna.pl” został utworzony i jest administrowany przez  Krajową Izbę Radców Prawnych z siedzibą w Warszawie, ul. Powązkowska 15 (dalej „Administrator Serwisu”). Serwis dotyczy działalności Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej oraz jego członków (dalej „Serwis”).

Niniejsza Polityka Prywatności określa sposób przetwarzania danych osoby korzystającej z Serwisu (dalej „Użytkownik”) przez Krajową Izbę Radców Prawnych z siedzibą w Warszawie, ul. Powązkowska 15 (dalej „Administrator Serwisu”).

§1. SPOSÓB I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Dane gromadzone automatycznie

W toku korzystania z Serwisu przez Użytkownika Administrator Serwisu gromadzi dane o aktywności Użytkownika, dotyczące korzystania przez Użytkownika z poszczególnych funkcjonalności oraz podejmowanych przez Użytkownika wyborów.

W czasie korzystania z Serwisu przez Użytkownika Administrator Serwisu może przetwarzać dane, które nie zawierają danych kontaktowych Użytkownika, ale są wykorzystywane do identyfikacji określonego urządzenia oraz oprogramowania, za pomocą którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu. W taki sposób Administrator Serwisu może pozyskiwać:

 • dane dotyczące połączenia, w tym: dane na temat połączenia internetowego, adres IP oraz inne identyfikatory internetowe.
 • dane o urządzeniu oraz oprogramowaniu, z którego następuje dostęp do Serwisu, w tym:
  • identyfikatory urządzenia,
  • marka i typ urządzenia,
  • system operacyjny i wersja urządzenia,
  • ustawienia urządzenia i oprogramowania, takie jak czcionki, ustawienia językowe, strefa czasowa, rozdzielczość ekranu,
  • typ i wersja przeglądarki,
  • informacje o oprogramowaniu dotyczące urządzenia,
 • dane dotyczące lokalizacji, w tym:
  • informacje o obszarze z którego urządzenie Użytkownika łączy się z Serwisem,
  • informacje o lokalizacji udostępnione przez urządzenie,
 • dane zawarte w plikach cookie:
  • informacje zapisywane i przechowywane tymczasowo w plikach cookie.

§2. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANYCH DANYCH.

Administrator Serwisu przetwarza dane Użytkowników w następujących celach:

 • Świadczenie usług związanych z Serwisem, zabezpieczenie działania Serwisu, prowadzenie korespondencji z Użytkownikiem, rozpatrywanie reklamacji, a także dla ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora Serwisu);

Administrator Serwisu przetwarza dane w czasie świadczenia usług lub prowadzenia korespondencji oraz po ich zakończeniu do wygaśnięcia ewentualnych roszczeń.

§3. ODBIORCY DANYCH

W celu świadczenia usług Administrator Serwisu może udostępniać dane Użytkowników następującym kategoriom odbiorców:

 • podwykonawcom świadczącym usługi na rzecz Administratora Serwisu, w tym zapewniającym wsparcie techniczne funkcjonowania usług,
 • partnerom wspierającym niektóre działania Serwisu, działającym jako odrębni administratorzy, zgodnie z własnymi politykami prywatności, w tym:
  • pozostali członkowie Porozumienia – o ile będzie to niezbędne w związku z realizacją uzgodnionych działań członków Porozumienia,
  • administratorzy innych serwisów, w tym portali społecznościowych – o ile będzie to niezbędne dla skorzystania z funkcjonalności oferowanych przez te podmioty lub w przypadku korzystania z funkcji rejestracji lub logowania za ich pośrednictwem,

W pewnych okolicznościach Administrator Serwisu może być zobowiązany do udostępnienia danych o Użytkownikach uprawnionym organom podejmującym czynności na podstawie przepisów prawa.

§4. PRZEKAZANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

W przypadku korzystania z usługi dostarczanej lub wspieranej przez dostawcę mającego siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, dane Użytkownika w zakresie niezbędnym dla świadczenia usługi mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, do kraju, które nie zapewnia stopnia ochrony danych stosowanego w Unii Europejskiej (tzw. „Państwo trzecie”). W każdym przypadku przekazanie takie odbywa się wyłącznie z wykorzystaniem właściwych zabezpieczeń związanych z takim przetwarzaniem danych, w tym w szczególności na podstawie umowy z odbiorcą danych z wykorzystaniem tzw. „Standardowych Klauzul Umownych”, zatwierdzonych przez Komisję Europejską lub zastosowaniem innego środka określonego w Rozdziale V RODO. Dodatkowe informacje o zastosowanych środkach ochrony można uzyskać poprzez przesłanie żądania w sposób wskazany w §7.

§5. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Administrator Serwisu dba o bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych. Administrator Serwisu przetwarza wyłącznie dane w zakresie niezbędnym dla osiągnięcia celu ich przetwarzania. Dane osobowe zbierane przez Administratora Serwisu są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w tym RODO.

Administrator Serwisu wdrożył szereg technicznych i organizacyjnych środków ochrony, w tym m.in.:

 • korzystanie wyłącznie z usług zaufanych partnerów, którzy gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony przetwarzania danych,
 • szyfrowanie transmisji przy przekazywaniu nam danych,
 • przechowywanie danych w sposób zaszyfrowany,
 • dostęp do danych nadawany wyłącznie w przypadku, gdy taki dostęp jest uzasadniony i niezbędny,
 • stosowanie środków monitorowania ruchu sieciowego w celu zapobiegania złośliwym zachowaniom oraz dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania Serwisu.

§6. PRAWA UŻYTKOWNIKÓW

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora Serwisu, Użytkownik posiada szereg uprawnień. Administrator Serwisu zapewnia respektowanie wszystkich praw Użytkowników wynikających z RODO i innych przepisów prawa, w tym:

 1. Prawo dostępu do danych osobowych – Użytkownik może domagać się uzyskania informacji o tym, jakie dane osobowe są przetwarzane przez Administratora Serwisu, w tym otrzymania kopii swoich danych osobowych.
 2. Prawo sprostowania danych osobowych – Użytkownik może domagać się poprawienia danych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia danych, które są niekompletne.
 3. Prawo usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) – Użytkownik może domagać się usunięcia wszystkich swoich danych przypadkach określonych w art. 17 RODO, m.in. w razie cofnięcia zgody na ich przetwarzanie (o ile stanowiła jedyną podstawę przetwarzania) lub gdy dane były przetwarzane niezgodnie z prawem.

Ważne! Użytkownik nie będzie mógł skorzystać z tego uprawnienia, gdy przetwarzanie danych wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa lub gdy przetwarzanie jest niezbędne dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 • Prawo sprzeciwu – Użytkownik może w dowolnym momencie domagać się wstrzymania przetwarzania danych z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją w wypadku, w którym jego dane są przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (np. w celu prowadzenia statystyk i analiz). W takim wypadku Administrator Serwisu przestanie przetwarzać dane osobowe, chyba że będą istnieć ważne prawnie i uzasadnione: (1) podstawy do ich przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Użytkownika  lub (2) podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • Prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych – Użytkownik może domagać się „zablokowania” danych (tj. ograniczenia wszelkich operacji przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania) w określonych sytuacjach, m.in. w czasie niezbędnym do ich poprawienia lub gdy nie będą one dalej potrzebne, lecz ich przechowywanie jest potrzebne Użytkownikowi, np. do ochrony jego praw.
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych – Użytkownik może domagać się otrzymania danych, które dostarczył Administratorowi Serwisu , w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Użytkownik może żądać uzyskania tych danych lub przesłania ich bezpośrednio innemu, wskazanemu administratorowi, o ile będzie to technicznie możliwe.

Ponadto, w razie podejrzenia naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

§7. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM DANYCH

W celu realizacji swoich praw oraz w przypadku wszelkich pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych Administrator Serwisu zaprasza do kontaktu z pod adresem iod@kirp.pl lub pisząc na adres siedziby Administratora Serwisu.

§8. PLIKI COOKIES I TECHNOLOGIE ŚLEDZĄCE

Administrator Serwisu nie wykorzystuje technologii śledzących, w tym plików cookies.

Administrator Serwisu może jednak korzystać z funkcjonalności innych dostawców do których działania niezbędne jest stosowanie plików cookies.