Regulamin

Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej

§ 1.

Społeczna Komisja Kodyfikacyjna, zwana dalej „Komisją”, stanowi wspólną inicjatywę Krajowej Izby Radców Prawnych, Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”.

§ 2.

1. Do zadań Komisji należy wyrażanie opinii środowisk prawniczych w sprawach dotyczących funkcjonowania prawa w Rzeczpospolitej Polskiej, a w szczególności:

 1. opracowywanie ogólnych kierunków zmian w prawie ustrojowym, prawie cywilnym i prawie karnym;
 2. opracowywanie założeń oraz projektów aktów prawnych;
 3. wyrażanie stanowisk i opinii w sprawach związanych z systemem prawnym.

2. Wykonując zadania Komisja ma na celu zasadę demokratycznego państwa prawnego oraz zapewnienie jak najwyższego poziomu profesjonalizmu prawniczego.

§ 3.

 1. W skład Komisji wchodzą
  1) każdocześni Prezesi:
  a) Krajowej Rady Radców Prawnych,
  b) Naczelnej Rady Adwokackiej oraz
  c) Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”;
  2) członkowie, o których mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu, w tym Przewodniczący Komisji.
 1. Stali członkowie Komisji tworzą Komitet Sterujący Komisji. Komitet Sterujący Komisji podejmuje decyzje jednogłośnie.

§ 4.

1. Członków Komisji w liczbie do 18, w tym Przewodniczącego Komisji, powołuje i odwołuje Komitet Sterujący Komisji spośród osób reprezentujących środowiska prawnicze, w tym sędziów, adwokatów i radców prawnych oraz nauczycieli akademickich.

2. Członkowie Komisji są powoływani na czas oznaczony, nie dłuższy niż 4 lata.

§ 5.

Szczegółowe zadania i harmonogram działań Komisji określa Komitet Sterujący Komisji po zasięgnięciu opinii Przewodniczącego Komisji.

§ 6.

1. Komisja obraduje i podejmuje uchwały na posiedzeniach. Komisja może przyjmować uchwały poza posiedzeniem w trybie obiegowym lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. O skorzystaniu z możliwości, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, decyduje Komitet Sterujący Komisji, który określa sposób przeprowadzenia trybu obiegowego.

2. Posiedzenia Komisji zwołuje:

 1. Komitet Sterujący Komisji;
 2. Przewodniczący Komisji z własnej inicjatywy lub na wniosek przewodniczącego zespołu problemowego.

3. Obrady Komisji prowadzi Przewodniczący Komisji bądź wskazany przez niego członek Komisji albo jeden ze stałych członków Komisji.

4. Uchwały Komisji podejmowane są większością głosów osób biorących udział w głosowaniu przy udziale co najmniej połowy członków Komisji. Uznaje się, że uchwała nie została podjęta, jeżeli choć jeden ze stałych członków nie wziął udziału w głosowaniu albo zagłosował przeciw uchwale.

5. W posiedzeniach Komisji, za zgodą Komitetu Sterującego Komisji lub Przewodniczącego Komisji, mogą brać udział członkowie zespołów problemowych niebędący członkami Komisji. Mogą oni zabierać głos w dyskusji bez prawa udziału w głosowaniu.

§ 7.

1. W ramach Komisji mogą być powoływane zespoły problemowe. Zespoły problemowe mogą mieć charakter stały lub czasowy. Zespół problemowy może być powołany w celu wykonania określonego zadania.

2. Zespoły problemowe powołuje Komitet Sterujący Komisji na wniosek Przewodniczącego Komisji, określając ich skład, zakres działania oraz czas, na jaki są powoływane. Pracami zespołu problemowego kieruje jego przewodniczący. Przewodniczącego zespołu powołuje Komitet Sterujący Komisji na wniosek Przewodniczącego Komisji.

3. Na wniosek Przewodniczącego Komisji w skład zespołu problemowego mogą być powołani niebędący członkami Komisji przedstawiciele nauki i praktyki prawniczej oraz inni specjaliści, a także przedstawiciele organizacji zawodowych, społecznych i gospodarczych.

§8.

1. Komitet Sterujący Komisji co roku składa podmiotom, o którym mowa w § 1, sprawozdanie z działalności Komisji. Sprawozdanie jest przedstawiane opinii publicznej.

2. Opracowania oraz opinie Komisji Komitet Sterujący Komisji przedstawia opinii publicznej.

§ 9.

1. Adresem korespondencyjnym Komisji jest adres Naczelnej Rady Adwokackiej.

2. Komisja prowadzi stronę internetową pod adresem www.komisjakodyfikacyjna.pl.